Referat møde onsdag den 16. august

Sct. Jørgens Sogn, Menighedsrådet

Referat møde nr. 8, den 16. august 2023

1. Fraværende:
Line Nissen, Thomas Neergaard, Lise Moestrup, Bo Linnebjerg

Ulla Kjærsgaard har meddelt, at hun af helbredsmæssige årsager vil være fraværende i mere end 2 måneder, hvorfor stedfortræder Kari Einarsson indtræder i menighedsrådet i fraværsperioden jf. Lov om menighedsråd § 13, stk. 2.

2. Bemærkninger til dagsordenen:
Ingen bemærkninger.

Beslutningspunkter:

3. Godkendelse af kvartalsrapport for 2. kvartal for 2023 (bilag 1)
Kvartalsrapport godkendt.

4. Godkendelse af gavepolitik for Sct. Jørgens kirke (bilag 2)
Gavepolitik godkendt med få rettelser. Bilaget udsendes med referatet.
 

5. Beslutning om omdisponering af opsparede midler med henblik på delvis finansiering af ombygning af 1. sal på Strandvej 97
Menighedsrådet har besluttet at ansøge provstiet om, at hensættelse til orgelrenovering overføres til ovenstående ombygning.
 

Punkter til drøftelse:

6. Etablering af klosterhave – drøftelse af udkast til projektbeskrivelse (bilag 3)
Projektbeskrivelsen blev gennemgået og drøftet. Arbejdsgruppen arbejder videre med projektet.

7. Forberedelse til seminar 10. september 2023
Seminaret den 10. september aflyses, og mulighederne for at afholde seminaret først i det nye år afsøges.

8. Drøftelse af mulig erstatning for nuværende regnskabsfører, der har opsagt samarbejdet til udgangen af 2023 (Henvendelse fra det fælles regnskabskontor vedlægges, bilag 4-6)
Punktet blev drøftet og beslutning om ny regnskabsfører/deltagelse i fælles regnskabskontor sættes på som beslutningspunkt til næste menighedsrådsmøde.
 

Pause – kaffepause

Orienteringspunkter:  (Intet referat)

9. Orientering fra formanden.

10. Orientering fra præsterne.

11. Orientering fra kontaktperson.

12. Orientering fra kasserer.

13. Orientering fra kirkeværgen.

14. Orientering fra FU.

15. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.

16. Orientering fra udvalgsformænd.

17. Orientering fra øvrige medlemmer.

18. Eventuelt.

Underskrift af referat.

Mødet slut: 21.15