Referat menighedsrådsmøde 23. marts 2023

Sct. Jørgens Sogn, Menighedsrådet

Referat møde nr. 4, den 23. marts 2023, kl. 18:30 i Sognegården

  1. Fraværende:
   Thomas Neergaard, Claus Bagge
   Deltagelse af 1. suppleant Kari Einarsson
  2. Bemærkninger til dagsordenen:
   Ingen.
    

Beslutningspunkter:

  1. Endelig godkendelse af årsregnskab 2022 for Sct. Jørgens Sogns Menighedsråd (CVR 16410217, regnskab 2022, afleveret 15-03-2023 kl. 08:53) Bilag 1 – 3
   Regnskabsfører Benny Rasmussen deltager

Gennemgang af årsregnskab ved Benny Rasmussen. Regnskabet godkendt.

  1. Præcisering af formulering af medlemmer af forretningsudvalget
   På mødet den 11. januar 2023 blev følgende vedtaget og ført til referat under pkt. 9

”…A. Forretningsudvalg: minimum 5 medlemmer. Ved sammenfald i tillidsposter suppleres forretningsudvalget med repræsentanter fra kommunikationsudvalget og aktivitetsudvalget i nævnte rækkefølge. Suppleringsrækkefølge for FU fastlægges på første møde efter menighedsrådets konstituering….”

Uagtet der er tradition for, at en præst deltager blev det ikke ført til referat. FU ønsker en præcisering af dette.

Præcisering af hvem, der sidder i forretningsudvalget:
Forretningsudvalget består af fem medlemmer: formand, næstformand, kirkeværge, kasserer og kontaktperson. Præsten kan deltage i udvalget.
Den øvrige formulering fastholdes.

  1. Visionsarbejde, fastlæggelse af dato.
   Følgende datoer er mulige 27. august, 10. september samt 24. september.

Datoen 10. september blev vedtaget. Visionsdagen begynder med en gudstjeneste.

  1. Forslag om supplerende afsnit i personalepolitikken for Sct. Jørgens Kirke

Vold og trusler

Når man arbejder med og blandt mennesker, kan der være en øget risiko for, at man bliver udsat for fysisk vold og trusler om vold (psykisk vold) på sin arbejdsplads. Det kan også omhandle krænkende adfærd eller trusler gennem digitale medier.

Vold og trusler rammer forholdsvis få jobgrupper. De medarbejdere, der bliver udsat for vold på arbejdet, er ofte ansat i job, hvor de arbejder alene, og de skal drage omsorg for, servicere eller hjælpe de mennesker, der udøver volden.

De første 3 linier indsættes i den gældende personalepolitik efter afsnittet om psykisk arbejdsmiljø,  og personalepolitikken er dermed færdiggjort. Den offentliggøres på kirkens hjemmesiden.

  1. Kursus i menighedsrådsarbejde

Datoen den 8. juni 23 blev vedtaget under forudsætning af, at formanden kan deltage denne dag. Tidspunkt kl. 17-21.


Punkter til drøftelse:

  1. Drøftelse af om vi i højere grad skal gøre brug af frivillige, herunder fordele og ulemper.

Frivillig arbejdet blev drøftet.       

  1. Præsentation af rammesætning for udvalg
   Bilag 4 – 7

Beskrivelserne for forretningsudvalg, børne- og ungeudvalg samt udvalg for grøn omstilling blev gennemgået og kommenteret. De reviderede beskrivelser tages på som beslutningspunkt til godkendelse til næste menighedsrådsmøde sammen med de manglende udvalgs beskrivelser.

  1. Gavepolitik - Provstiet har fremsendt vejledende gavepolitik
   Bilag 8 og 9

Punktet udsættes til næste menighedsrådsmøde.
 

Pause – kaffepause

Orienteringspunkter:  (Intet referat)

  1. Evt. evaluering af aktiviteter siden sidste møde.
  2. Orientering fra formanden.
  3. Orientering fra præsterne.
  4. Orientering fra kontaktperson.
  5. Orientering fra kasserer.
             Økonomipræsentation for ansatte 28. marts 2023
  6. Orientering fra kirkeværge.
             Provstesyn 16. maj 2023, Bilag x.
  7. Orientering fra FU.
  8. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.
  9. Orientering fra udvalgsformænd.
  10. Orientering fra øvrige medlemmer.
  11. Eventuelt.

Underskrift af referat.

Mødet slut: 21.40