Referat menighedsrådsmøde 15. september 2022

Referat møde nr. 7, den 15. september 2022

 

1. Fraværende:
Inger Harder, Thomas Neergaard deltog fra punkt 3.  

2. Bemærkninger til dagsordenen:

Kirsten Larsen ønsker en fortsat debat om folkekirkens arbejdsmiljø i menighedsrådet.


Punkter til beslutning:

3. Normering af organistfunktion:

Hans Bach Piekut redegjorde for det forberedte skema der var udsendt. Det blev besluttet at kontaktperson Ulla Kjærsgaard og sognepræst Thomas Neergaard gennemgår skemaet sammen med organist Sanna Räsänen for herefter at indstille arbejdstidsvurdering til endelig til godkendelse i menighedsrådet.   

4. Nedsættelse af ansættelsesudvalg til kirketjenerstilling:

Ansættelsesudvalg bestående af Thomas Neergaard, Ulla Kjærsgaard, Line Nissen, Anne-Mette Graubæk og Claus Bagge nedsat.

5. Normering af kirketjenerstilling:

Indledende gennemgang og behandling af kirketjenerstilling foretages af FU for herefter at blive drøftet med de ansatte og endelig behandling i menighedsrådet.

6. Konfirmandkørsel:

Menighedsrådet er enige om at tilbyde en transportløsning for konfirmander der går på “outdoor” linjen på Stokkebækskolen i Gudme efter behov. Der afsættes kr. 7,000 til formålet i 2023 budgettet.  

7. Opstart af byggesag vedrørende døbefont.

Menighedsrådet godkender opstart af byggesag for restaurering af kirkens døbefont.

8. Godkendelse af den endelige budgetramme for 2023 til brug for udarbejdelse af det endelige budgetbidrag:

Menighedsrådet godkender et endeligt budget for 2023 på kr. 3,613,534 til indlevering; bestående af kirkekassens driftsramme uden særskilte bevillinger på kr. 3,585,156 samt engangsbevilling til øgede energiomkostninger på kr. 28,378. Kasserer Bo Linnebjerg fremsender kopi af det indleverede budget til menighedsrådets endelige godkendelse.           

 Punkter til drøftelse:

9. Opfordring til energibesparelse:

Bo Linnebjerg og Anne-Mette Graubæk koordinerer og implementerer, i samarbejde med de ansatte, 3-5 indsatser der tilsammen har en indflydelse på kirkens bygningers energiforbrug.

 

Pause – kaffepause


Orienteringspunkter: (Intet referat)

10. Evt. evaluering af aktiviteter siden sidste møde.

11. Orientering fra præsterne.

12. Orientering fra kontaktperson.

13. Orientering fra kasserer.

14. Orientering fra kirkeværge.

15. Orientering fra FU.

16. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.

17. Orientering fra udvalgsformænd.

18. Orientering fra øvrige medlemmer.

19. Eventuelt.

Underskrift af referat.

 

Mødet slut: 22:00