Referat menighedsrådsmøde 8. februar 2023

Sct. Jørgens Sogn, Menighedsrådet

Referat møde nr. 3, den 8. februar 2023

1. Fraværende: Ingen fraværende
 

2. Bemærkninger til dagsordenen:
Nyt punkt 10 tilføjes: begæring om aktindsigt fra TV Fyn
 


Beslutningspunkter:

3Skal døbefontsprojektet fortsættes. I givet fald hvordan og hvornår.
Menighedsrådet har besluttet, at projektet udsættes indtil videre.

4. Beslutning konfirmationsdage i 2024 – plan for fastlæggelse og offentliggørelse.
Menighedsrådet godkender præsternes forslag om 3 på hinanden kommende lørdage den 13, 20. og 27. april i 2024.
Desuden fastholdes Bededag som en mulig dato i 2024.
I 2025 tilbydes 2 lørdage den 10. maj og 17. maj.
Afskaffes Bededag ikke som fridag fastholdes den som konfirmationsdato.
 

5. Anvendelse af stedfortrædere, uddrag af Lov om menighedsråd vedlagt som bilag 1
Menighedsrådet følger bekendtgørelsens regler for indkaldelse af stedfortrædere..
Stedfortræderne bliver inviteret til det kommende sognemøde.

6. Beredskabsplan/personalepolitik. Oprindeligt udkast til personalepolitik vedlagt som bilag 2.
Menighedsrådet har besluttet, at der skal tilføjes et afsnit om kirkens politik i forbindelse med vold og trusler mod ansatte. Anne-Mette Graubæk indarbejder afsnittet.

7. Afholdelse af kursus jf. mail af 18. januar 23 fra Lise Moestrup, jf. bilag 3
 Menighedsrådet godkender at Lise Moestrup arrangerer at der afholdes kursus om Menighedsrådsarbejdet for Sct. Jørgens menighedsråd den: 15. marts kl.17-21.

8. Optagelse af gudstjenester til DR:
DR har forespurgt om at optage 4 gudstjenester i Sct. Jørgens kirke den 22. og 23. maj. Menighedsrådet godkender, at DR optager gudstjenester i Sct. Jørgens kirke.

9. Fotografering i kirken ved dåb:
Line Nissen og Thomas Neergaard udarbejder forslag til regulativ om fotografering under kirkelige handlinger, der forelægges menighedsrådet.

10. Behandling af begæring om aktindsigt fra TV Fyn:
Formand Claus Bagge behandler begæring om aktindsigt.

Punkter til drøftelse:

Ingen

Pause – kaffepause

Orienteringspunkter:  (Intet referat)

11.. Evt. evaluering af aktiviteter siden sidste møde.

12.. Orientering fra formanden.

13. Orientering fra præsterne.

14. Orientering fra kontaktperson.

15. Orientering fra kasserer.

16. Orientering fra kirkeværge.

17.. Orientering fra FU.

18.. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.

19. Orientering fra udvalgsformænd.:
Udvalgene har holdt møde og børn- og ungeudvalget har valgt Lise Moestrup som formand.
Kommunikationsudvalget har valgt Anne-Mette Graubæk som formand.
Aktivitetsudvalget har valgt Birgith Lotzfeldt som formand.
Udvalget for grøn omstilling har valgt Anne-Mette Graubæk som formand.
Mødereferater lægges på den digitale arbejdsplads.

20. Orientering fra øvrige medlemmer.

21. Eventuelt
Helle Hansen indkøber en afskedsgave til afgående menighedsrådsmedlemmer.
.

Underskrift af referat.

Mødet slut: 21.55