Referat menighedsrådsmøde 23. marts 2022

1. Fraværende:

Hans Bach Piekut, Kirsten Marie Larsen, Silja Kjærbo og Line Nissen

2. Bemærkninger til dagsordenen:

3. Gennemgang og forhåndsgodkendelse af 2021 årsregnskab, udvisende et resultat på kr. 202,275, til endelig aflevering. (se særskilt bilag)

Beslutning:
Det endelige årsregnskab 2021 for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd godkendes (CVR 16410217, regnskab 2021, afleveret 23-03-2022 kl. 09:11).

4. Ansøgning fra kommunikationsudvalget om midler til optagelse af orgelmusik (se bilag nedenfor)

Beslutning:
MR godkender at der bruges kr. 6.000 plus transportgodtgørelse til brug for optagelse af orgelmusik til hjemmeside og sociale medie præsentationer.

5. Oprettelse af et regnskabskontor som samarbejde mellem menighedsråd.

Claus Bagge informerede om menighedsrådenes samarbejde omkring fælles regnskabskontor.

6. Dialogmøder for menighedsråd (d. 7.6.2022)

Claus Bagge informerede om kommende dialogmøder med provstiet og de af provstiet fremsendte spørgsmål drøftes på det næste møde.

7. Deltagelse i temadag om ”Grøn omstilling i Folkekirken” www.folkekirkensgroenneomstilling.dk

Anne-Mette Graubæk ønsker at deltage på temadagen og hører de fraværende om deres interesse i at deltage.

Pause – kaffepause

Orienteringspunkter: (Intet referat)

8. Evaluering af aktiviteter siden sidste møde.

9. Orientering fra præsterne.

10. Orientering fra kontaktperson.

11. Orientering fra kasserer.

12. Orientering fra kirkeværge.

13. Orientering fra FU.

14. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.

15. Orientering fra udvalgsformænd.

16. Orientering fra øvrige medlemmer.

17. Eventuelt.

Underskrift af referat.

Mødet slut: 21:30