Referat menighedsrådsmøde 21. juni 2022

Referat møde nr. 5, den 21. juni 2022, kl. 18:00 i Sognegården

1. Fraværende:
Bo Linnebjerg, Hans Bach, Silja Kjærbo, Kirsten Larsen

2. Bemærkninger til dagsordenen:
Udvalg til organisering af frivillige tages op som punkt på et menighedsrådsmøde senere.


 

Beslutningspunkter:

3 Godkendelse af budgetbidraget for 2023 for Sct. Jørgens Sogns Menighedsråd godkendes (CVR 164102176, budgetbidrag afleveret 15 -06-2022 kl. 09:13)
Godkendt.

4. Omkonvertering af vikartimer for kirketjener
Kirketjenerstillingen opnormeres med 150 timer om året til 14 timer om ugen. Der er et ca. forbrug på 400 vikartimer årligt, og de 150 timer tages derfra.
 

5. Optagelse af gudstjenester DR
Menighedsrådet godkender aftale, der er truffet med DR kirken om optagelse af 4 TV gudstjenester i Sct. Jørgens kirke. De udsendes i oktober måned og optagelsesdagene bliver den 17.8. og 18.8.

6. Anvendelse af kirken til drøftelse om tro i forbindelse med SVEND-prisen
Menighedsrådet godkender, at SVEND filmfest bruger Sct. Jørgens kirke til talk/samtale om tro den 28. august. Samtale mellem Thomas Neergaard og skuespiller. Der er tilmelding til arrangementet.
 

7. Afholdelse af budgetsamrådsmøde i Sct. Jørgens den 9. august 2022 kl. 16:30.
Budgetsamråd for Sct. Jørgens menighedsråd.
Godkendt.

 

Punkter til drøftelse:

8. Drøftelse af behov for reparation af orglet.
Menighedsrådet ønsker faglig rådgivning omkring renovering af orglet. Bede organisterne formulere forslag til skrivelse, der godkendes af FU før den videresendes.
 

9. Oplæg fra konference om "Folkekirkens grønne omstilling" med henblik på, hvordan vi skal arbejde med grøn omstilling og CO2-reduktion.
Anne-Mette Graubæk igangsætter en proces omkring registrering af de tiltag, der allerede er foretaget i Sct. Jørgens kirke/sognegård i forhold til den grønne omstilling.

10. Rekruttering af kandidater til menighedsrådet.
Der blev drøftet forskellige forslag til kandidater. 2 af de nuværende medlemmer ønsker ikke at genopstille.

Pause – kaffepauseOrienteringspunkter:  (Intet referat)

11. Evt. evaluering af aktiviteter siden sidste møde.

12. Orientering fra præsterne.

13. Orientering fra kontaktperson.

14. Orientering fra kasserer.

15. Orientering fra kirkeværge.

16. Orientering fra FU.

17. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.

18. Orientering fra udvalgsformænd.

19. Orientering fra øvrige medlemmer.

20. Eventuelt.
Der har været en henvendelse om, hvorvidt man må medtage husdyr i kirken. Menighedsrådet ønsker ikke husdyr i kirken, dog undtages borgere, der har behov for ledsagehunde mv.

Underskrift af referat.

Mødet slut: 21.45