Referat menighedsrådsmøde nr. 1 den 22.2.2022


1. Fraværende: Kirsten Larsen, Silja Kjærbo og Thomas Neergaard

2. Bemærkninger til dagsordenen:

Beslutningspunkter

3. Forslag om afholdelse af temadag for MR-medlemmer og ansatte.

Kommunikationsudvalget foreslår afholdelse af temadag  i maj eller juni med henblik på evaluering af ændrede aktiviteter i 2021 og 2022, forud for planlægningen af aktiviteter i kommende sæson.

Beslutning:
MR beslutter at kigge på strategi og retning for kirken på et menighedsrådsmøde d. 21.4.2022.

Temadagsudvalget laver et oplæg til brug for evalueringen.

Der afholdes et socialt arrangement for MR medlemmer og ansatte. Et forslag til dato for afholdelse er 9.10.2022. Ulla Kjærsgaard arbejder videre med planlægning.

4. Kollektindsamlinger i forbindelse med gudstjeneste tydeliggøres gennem forudgående information, herunder oplysning om betalingsmåder via MobilePay og/eller bankoverførsel.

Anbefalede informationsmåder: Nyhedsbrev, hjemmesideblog, oversigt over årets indsamlinger på hjemmesiden, plakatopslag i våbenhus, små flyers til uddeling, evt. info på salmeark.

Beslutning :

MR tilslutter sig at kommunikationsudvalget tydeliggør for kirkegængerne hvordan der kan indbetales til kollekt.

Punkter til drøftelse

5. Mødefrekvens og standardprocedurer for MR arbejdet, herunder gensidig orientering.

Beslutning:
Der er en generel holdning til at vi afholder fastlagte møder så vidt muligt og at MR medlemmerne er ansvarlige for at bidrage til dagsordenens punkter.

6. Grøn omstilling og bæredygtighed i kirken (se Menighedsrådenes Blad 09.2021, s. 20-27).

Netværket ’Grøn kirke’ har inspirationsliste vedr.: Kirkens liv, information og forankring i klima-, miljø- og naturhensyn, ressourceforbrug indenfor indkøb, energiforbrug, transport og affald. Kunne det blive et indsatsområde for os – menighedsråd sammen med ansatte og evt. andre? (Anne-Mette Graubæk)

Beslutning:

MR ønsker at være bevidste om vores energiforbrug og klimaaftryk.

Der arbejdes videre med at identificere grund til det øgede kWh forforbrug for kirken.

7. Konkretisering af budgetmidler til musik, musikledsagelse, kor og sang - Vi kender retning men hvor er vi nu og hvor vil hen.

Beslutning:
Debatten igangsat og der evalueres på midler afsat til aktiviteter.

Pause – kaffepause

Orienteringspunkter: (Intet referat)

8. Evaluering af aktiviteter siden sidste møde.

9. Orientering fra præsterne.

10. Orientering fra kontaktperson: Der afholdes velkomstreception for Sanna Räsänen d. 27.3.2022 efter gudstjenesten.

11. Orientering fra kasserer.

12. Orientering fra kirkeværge:
Vedr. Strandvej 97: Der er lovet en økonomisk støtte på kr. 10.000 til udvidelse af sydvestvendt terrasse i forbindelse med opsætning af drivhus.     

13. Orientering fra FU.

14. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.

15. Orientering fra udvalgsformænd.

16. Orientering fra øvrige medlemmer.

17. Eventuelt.

Underskrift af referat.

Mødet slut: 21:45