Referat menighedsrådsmøde 26. oktober 2022

Referat fra møde nr. 8, den 26. oktober 2022

1. Fraværende: 

Hans Bach Piekut, Silja Kjærbo, Kirsten Marie Larsen

 

2. Bemærkninger til dagsordenen:

Ekstra punkt; 13 - Indsamlingsliste for 2023.

 
Punkter til beslutning:

3. Normering organister (bilag 1):

Opdateret normeringsskema angiver et nuværende behov for en normering på 1,52 årsværk.

Menighedsrådet godkender den nye normering.

 

4. Normering kirketjenere (bilag 2):

Opdateret normeringsskema angiver et nuværende behov for en normering på 1,32 årsværk.

Menighedsrådet godkender den nye normering.

 

5. Endelig behandling af 2022 synsforretning (bilag 3):

Menighedsrådet godkender at arbejder og disponering af midler foretages jf. bilag til dagsordenen med godkendelse fra Svendborg provsti.

 

6. Afslutning af projekt kamtakker - Forslag til brug af overskud:

Menighedsrådet godkender at der Svendborg provsti ansøges om godkendelse til at opspare kr. 82.750 af de i budgettet afsatte omkostninger der ikke er brugt til projektet.

Opsparingen foretages med henblik på renovering af 1. salen på Strandvej 97.

 

7. Behandling af nyt projektbudget for delvis renovering af 1. sal på Strandvej 97 (bilag 4):

Arkitektens projektoverslag gennemgået. Menighedsrådet godkender at der fortsættes med projektet og at arkitekt udarbejder udbudsmateriale og indhenter tilbud hos håndværkere.

 

8. Behandling af det endelige budget for 2023:

2023 budget for Sankt Jørgens kirkekasse, CVR 16410217 – endeligt budget afleveret 24/10 2021 kl. 08:22, godkendt.

 

9. Behandling af revisionsprotokollatet til årsregnskab for 2021 (bilag 5):

Menighedsrådet har følgende bemærkinger til revisors regnskabserklæring og revisionsprotokollatet for 2021 regnskab;

Regnskabserklæring: Menighedsrådet noterer sig at revisor, PwC, har godkendt årsregnskabet uden forbehold og at det erklæres at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt.

Revisionsprotokollatet: Ad. P8: Anbringelse af midler; menighedsrådet benytter sig af flere (2) pengeinstitutter for at begrænse en eventuel risiko for tab af indskud i forbindelse med manglende indskydergarantiordning.

Ad. P9-12: Manglende funktionsadskillelse; Menighedsrådet er bekendt med de af revisors fremhævede betragtninger og søger at begrænse risici for besvigelser of eventuelle fejl. 


10. Afholdelse af konstitueringsfest den 24. november 2022, jf. mail af 29/9 fra Birgith Lotzfeldt:

Emnet debatteret og rådet beslutter at afholde årets nyvalgs-, konstituerings- og kirkeårsafslutningsfest som vanligt men til afholdelse i januar.

 

11. Grøn omstilling og energireduktion for varme og el:

Anne Mette Graubæk og Bo Linnebjerg arbejder videre med energioptimeringsprojektet og foreløbigt med henblik på at etablere rumafhængig plan for temperatur, udluftning og luftfugtighed. Herudover forsøges det at installere manual tænding på pullertlamper og bevægelsessensor på lys over indgangspartier på store og lille kloster.

 

12. Afskedsgave biskop (bilag 6):

Menighedsrådet ønsker at bidrage til gave til afgående biskop.

 

13. Revidering af indsamlingsliste for 2023

Danmission tilføjes for pinsen. Resten af indsamlingslisten forbliver uændret set i forhold til

2022.

 

Punkter til drøftelse:

14. Bispevalg

Mulige kandidater og muligheder for at deltage i kandidatmøder drøftet. Der bliver arrangeret møder lokalt og regionalt.


Pause – kaffepause

 
Orienteringspunkter: (Intet referat)

15. Evt. evaluering af aktiviteter siden sidste møde.

16. Orientering fra præsterne

17. Orientering fra kontaktperson

18. Orientering fra kasserer

19. Orientering fra kirkeværge

20. Orientering fra FU

21. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen

22. Orientering fra udvalgsformænd

23. Orientering fra øvrige medlemmer

24. Eventuelt

25. Underskrift af referat:

Referatet underskrevet

 

Mødet slut: 22:00