Referat menighedsrådsmøde 23. maj 2023

Sct. Jørgens Sogn, Menighedsrådet

Referat til møde nr. 6, den 23. maj 2023.

1. Fraværende:
Lise Moestrup, Line Nissen, Ulla Kjærsgaard. Thomas Neergaard deltog i første del af mødet.

2. Bemærkninger til dagsordenen: orientering fra kirkeværge tilføjet som nyt pkt. 19.
 

Beslutningspunkter:

3. Godkendelse og underskrift af kvartalsrapport, 1. kvartal 2023 (bilag 1)
Kvartalsrapporten godkendt og underskrevet.

4. Godkendelse af tilrettet personalepolitik (bilag 2)
Birgith Lotzfeldt gennemgår dokumentet og foretager sproglige rettelser.

5. Godkendelse af færdigtilrettede rammesætninger for udvalg (bilag 3)
Godkendt. Rammesætningerne lægges på hjemmesiden.

6. Fortsat aftale med Ugeavisen om månedligt indstik KirkeNYT skal genforhandles omkring 1. juni. Der er 3 muligheder:

1. Forventet prisstigning for kommende år er ca. 14 % for fortsat uændret kvalitet og omfang.

2. Forringet papirkvalitet og samme omfang ca. 2-3 % prisstigning.

3. Ophør af aftale og tilbagevenden til tidligere individuel annoncering.

Det overlades til Anne-Mette Graubæk og Thomas Neergaard, der sidder i arbejdsgruppe vedr. KirkeNyt  at søge den billigste løsning.

7. Fastsættelse af fremtidige konfirmationsdatoer.
I 2026 bliver konfirmationsdatoerne lørdagen efter store bededag (2. maj) og lørdagen før store bededag (25. april).

 

Punkter til drøftelse:

8. Drøftelse af ekstraordinære ønsker til 2024-budget samt kommentarer til justeringer til vores nuværende ordinære driftsramme.
Kassereren Bo Linnebjerg udarbejder et foreløbigt driftsbudget til provstiudvalget.

9. Drøftelse af modtagende tilbud og forslag til finansieringsmuligheder for renovering af 1. salen på Strandvej 97 (bilag 4)
Tilbuddene blev drøftet, og der er enighed om at fortsætte projektet, selvom der mangler midler til projektet. Menighedsrådet vil forsøge at finde midlerne i budgettet.

10. Hvordan byder vi ansatte velkommen, og hvordan tager vi afsked med dem.
Vi følger den hidtidige praksis.

11. Kirketaxa – ordningens omfang og de dermed forbundne omkostninger.
Kirsten Larsen og Solveig Andreasen forbereder punktet til videre behandling på næste møde ved at sammenfatte  retningslinier og økonomi i den nuværende ordning.

12. Drøftelse af egenbetaling til arrangement i aktivitetsudvalget.
Menighedsrådet anbefaler, at der er egenbetaling til forplejning.

13. Udkast til projekt ”Bæredygtig Klosterhave” og reetablering af ”Præstens Urtehave” (bilag 5 og 6).
Der er opbakning til at arbejde videre og lave en udførlig projektbeskrivelse. Anne-Mette Graubæk og Ole Jørgensen fra Udvalget for Grøn omstilling fortsætter arbejdet med projektet.

14. Budgetsamråd d. 24. august 2023.

Pause – kaffepause

Orienteringspunkter:  (Intet referat)

    1. Orientering fra formanden.

16. Orientering fra præsterne.
Mogens Mye vikarierer for Thomas Neergaard i hans orlovsperiode 7. august til 30. september.
Line Nissen er sygemeldt fra 22. maj.

17. Orientering fra kontaktperson.

18. Orientering fra kasserer.

19. Orientering fra kirkeværge.

20. Orientering fra FU.

21. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.
Afholdt ekstraordinære møder om økonomi. Næste ordinære møde den 31. maj.

22. Orientering fra udvalgsformænd.

23. Orientering fra øvrige medlemmer.

24. Eventuelt.

Underskrift af referat.

Mødet slut: 22.00