Referat menighedsrådsmøde 12. april 2023

Sct. Jørgens Sogn, Menighedsrådet

Referat møde nr. 5, den 12. april 2023

1. Fraværende:
Ole Jørgensen, Kirsten Larsen

2. Bemærkninger til dagsordenen:
Til overvejelse: skal bilag og underskriftsbilag sendes ud sammen med referatet.
Introduktion ved Anne-Mette Graubæk om nyt intranet efter kaffepausen.
 

Beslutningspunkter:

3. Regler for fotografering i kirken under gudstjenester og kirkelige handlinger
Bilag 1
Regulativ om fotografering vedtaget med sletning af parentes om ophavsret og dataforordning. Regulativet offentliggøres på kirkens hjemmeside og udleveres af præsterne i forbindelse med kirkelige handlinger.

4. Godkendelse af revideret regnskabsinstruks
Bilag 2 (eftersendes)
Godkendt med en ajourføring af personoplysninger. 

5. Præsentation af rammesætning for udvalg – udsat fra møde nr. 4, den 23. marts 2023
Bilag 3 (samt bilag 4 – 7 til dagsorden 4)
Rammer for aktivitetsudvalget, de reviderede rammer for udvalg for grøn omstilling, kommunikationsudvalg, de reviderede rammer for børn- og ungeudvalg godkendt.
Alle godkendte rammer for udvalgene gennemgåes og ensrettes af kommunikationsudvalget før de godkendes på næste menighedsrådsmøde og offentliggøres på kirkens hjemmeside.

Punkter til drøftelse:

6. Drøftelse af etablering af kirkeudvalg jf. lov om menighedsråd § 17, herunder udarbejdelse af vedtægt.
Claus Bagge udarbejder forslag til vedtægt.

7. Procedure for opdatering af forretningsordenen.
Proceduren tages op ved et menighedsrådsmøde i efteråret.

8. Regler for retten til kirkelig betjening og adgang til kirkegården
Bilag 4.
Reglerne blev drøftet. Ny ordning i provstiet, hvor præsterne er med i en turnusordning til at medvirke ved vielser for udensognsboende, der benytter populære festdestinationer i provstiet.

9. Gavepolitik - Provstiet har fremsendt vejledende gavepolitik – udsat fra møde nr. 4, den 23. marts 2023
(Bilag 8 og 9 til dagsorden 4)
Der nedsættes et udvalg bestående af Helle Hansen og Lise Moestrup til at udarbejde forslag til gavepolitik.
 

Pause – kaffepause

Orienteringspunkter:  (Intet referat)

10. Evt. evaluering af aktiviteter siden sidste møde.

11. Orientering fra formanden.

12. Orientering fra præsterne.
Thomas Neergaard har orlov i august og september.
Konfirmationer afholdes den 29.4, 5. og 6.5.

13. Orientering fra kontaktperson.
Afholder arbejdsmiljømøde med medarbejdere 26.4.
Velkomst for organist Rasmus Grønborg 16.4. efter gudstjenesten.

14. Orientering fra kasserer.

15. Orientering fra FU.

16. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.
Ekstraordinært møde i kirkegårdsbestyrelsen 13.4. vedr. økonomi.

17. Orientering fra udvalgsformænd.
Sogneudflugt 6.6. til Jelling og omegn.
Kursus 22.6. kl. 17-21 for menighedsrådet.

18. Orientering fra øvrige medlemmer.

19. Eventuelt.

Underskrift af referat.

Mødet slut: 21.50