Referat menighedsrådsmøde 10. oktober 2023

Sct. Jørgens Sogn, Menighedsrådet

Referat møde nr. 10, den 10. oktober 2023

1. Fraværende:
Birgith Lotzfeldt, Ulla Kjærsgaard, Anna Pia H. Axelsen

Bemærkninger til dagsordenen:

Beslutningspunkter:

 2. Behandling af regnskabserklæring og revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2022 (bilag1-2)     
Regnskabserklæring og revisionsprotokollatet behandlet. Menighedsrådet har følgende      
bemærkninger til revisors regnskabserklæring og revisionsprotokollatet for 2022 regnskabet.

Regnskabserklæring: Menighedsrådet noterer sig at revisionen, foretaget af BDO, er af den opfattelse at årsregnskabet for 2022 i alle væsentlige henseender er rigtigt.

Revisionsprotokollatet: Ad funktionsadskillelse. Menighedsrådet er opmærksom på den begrænsede funktionsadskillelse. 

3. Budget 2024
Menighedsrådet godkender, at en endelig budgetramme for 2024 på kr. 3.780.502 indleveres.

Punkter til drøftelse:

4. Opdatering af forretningsorden for menighedsrådet. 
Nedsættelse af udvalg til revision af forretningsorden fra 2021:
Helle Hansen, Kirsten Larsen og Line Nissen.

Pause – kaffepause

Orienteringspunkter: (Intet referat)

5. Orientering fra formanden.

6. Orientering fra præsterne.

7. Orientering fra kontaktperson.

8. Orientering fra kasserer.

9. Orientering fra kirkeværgen.

10. Orientering fra FU.
Der er udarbejdet en dagsorden for menighedsmøde 15.11.23, som udsendes.

11. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.

12. Orientering fra udvalgsformænd.

13. Orientering fra øvrige medlemmer:

Eventuelt.
Forslag til prioriteringsliste vedr. kommende forbedringer sendes til formand Claus Bagge senest 3.11. til beslutning på næste menighedsrådsmøde.


Underskrift af referat.

Mødet slut: 20.45