Referat menighedsrådsmøde 21.april 2022

1. Fraværende:
Kirsten Marie Larsen og Silja Kjærbo

2. Bemærkninger til dagsordenen:
-

Beslutningspunkter:

3 Stillingtagen til om vi, som en af de fire ejerkirker for Svendborg Kirkegårde, ønsker at klage over forholdene omkring budgetprocessen og provstiudvalgets handlen vedrørende Svendborg Kirkegårde. I en klagesag benytter vi Landsforeningen af Menighedsråd som bisidder.

Beslutning:

Menighedsrådet ved Sankt Jørgens kirke kan ikke tilslutte sig at der indsendes en klage over forholdende omkring budget-processen og provstiudvalgets handlen i sager vedrørende Svendborg Kirkegårde. Bo Møller Linnebjerg deltog ikke i ovenstående beslutning på grund af mulig inhabilitet.

Punkter til drøftelse:

4. Dialogmøder for menighedsråd (d. 7.6.2022). Drøftelse af invitation jf. referat af møde den 23. marts 2022.

Invitation gennemgået og debateret.

5.  Strategi og retning for kirken, med udgangspunkt i oplæg udarbejdet af temadagsudvalget, jf. referat af møde den 22. februar 2022 (oplæg fremgår af særskilt bilag).

Der nedsættes et udvalg der arbejder for etablering af frivillighedsgrupper på næste menighedsrådsmøde.

Det indstilles at vi fortsætter med en  månedlig aftengudstjeneste efter august 2022.

 

Pause – kaffepause

Orienteringspunkter: (Intet referat)

6. Evaluering af aktiviteter siden sidste møde.

7. Orientering fra præsterne.

8. Orientering fra kontaktperson.

9. Orientering fra kasserer.

10. Orientering fra kirkeværge.

11. Orientering fra FU.

12. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.

13. Orientering fra udvalgsformænd.

14. Orientering fra øvrige medlemmer.

15. Eventuelt.

Underskrift af referat.
Mødet slut: 22:00