Referat menighedsrådsmøde 25. maj 2022

Sct. Jørgens Sogn, Menighedsrådet

Dagsorden til møde nr. 4, den 25. maj 2022, kl. 18:00 i Sognegården

1. Fraværende: Inger Harder, Hans Bach Piekut, Thomas Neergaard
 

2. Bemærkninger til dagsordenen:
 

Beslutningspunkter:

3Godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Beslutning: 1. kvartalsrapport for Sct. Jørgens godkendt og underskrevet.

4. Godkendelse af regnskabsinstruks

Beslutning: Regnskabsinstruks gennemgået og godkendt.

5. Vedtagelse af foreløbigt budget for 2023

Beslutning: Foreløbigt budget med en ramme på kr. 3.446.174 godkendt. Specififkation fremsendes særskilt når budgettet er tilrettet.

6. Etablering af MasterCard tilknyttet driftkonto 3531321366 i Fynske bank

Beslutning: Menighedsrådet beslutter at der udstedes et VISA og/eller Mastercard til Kordegn Solveig Andreasen. Kortet tilknyttes eksisterende driftskonto eller ny konto ved Fynske Bank eller Danske Bank.

7. Nedsættelse af udvalg til organisering af frivillige

Beslutning: Udsættes til næste menighedsrådsmøde.  

Punkter til drøftelse:

8. Drøftelse af proces for vurdering af om renovering af orgel er påkrævet.

Organisterne inviteres til at give en orgeldemonstration og deltage i en efterfølgende debat omkring vedligeholdelses og reparationsplanlægning.

9. Anvendelse af ressourcer. I hvilket omfang skal der stilles personale til rådighed for andre der bruger sognegården.

Emnet drøftet og syntes ikke at repræsentere et væsentligt problem

Pause – kaffepause

Orienteringspunkter:  (Intet referat)

10. Evt. evaluering af aktiviteter siden sidste møde.

11. Orientering fra præsterne.

12. Orientering fra kontaktperson.

13. Orientering fra kasserer.

14. Orientering fra kirkeværge.

15. Orientering fra FU.

16. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.

17. Orientering fra udvalgsformænd.

18. Orientering fra øvrige medlemmer.

19. Eventuelt.

Underskrift af referat.

Mødet slut: 21:40