Referat menighedsrådsmøde 21. september 2023

Sct. Jørgens Sogn, Menighedsrådet

Referat møde nr. 9, den 21. september 2023.

1. Fraværende: Kari Einarsson, Kirsten Larsen, Thomas Neergaard.

Bemærkninger til dagsordenen: Ingen

Beslutningspunkter:

2. Anne Clausen fra Vester Skerninge, Ulbølle og Hundstrup sogne og bestyrelsesformand i menighedsrådenes regnskabskontor deltager og fortæller om regnskabskontoret og svarer på spørgsmål. Herefter beslutning om fremtidig erstatning for den nuværende regnskabsfører.
Menighedsrådet traf beslutning om at indgå i det fælles regnskabskontor for Svendborg provsti.

3. Nedsættelse af festudvalg til afholdelse af konstitueringsfest 23. november 2023:
Der blev nedsat et udvalg bestående af: Lise Moestrup, Claus Bagge, Ole Jørgensen.

4. Nedsættelse af udvalg til beskrivelse af fremtidige rammer for afholdelse af ”goddag/farvel-fest” samt konstitueringsfest: Der blev nedsat et udvalg bestående af: Line Nissen, Claus Bagge, Lise Moestrup.

5. Indkøb af licenser til FIN, således der er adgang til menighedsrådets postkasse, herunder drøftelse af alternativer:
Alle medlemmer af menighedsrådet tildeles licenser. Ole Jørgensen og Lise Moestrup ønsker ikke licensen.

6. Menighedsmøde 2023, jf. lov om menighedsråd § 41, stk. 2.
Datoen 15. november kl. 17 blev fastlagt. Der er nedsat et udvalg til planlægning af mødet bestående af Helle Hansen og Anne-Mette Graubæk.

7. Beslutning om nye datoer for det aflyste visionsseminar:
Beslutning om at afholde seminar den 14. eller den 21. januar 2024. Helle Hansen afsøger med de ikke tilstedeværende medlemmer, hvilken dato, der er mulig.

8. Afholdelse af 2 arrangementer i efterår med inspiration til blomsterbinding med det formål at undersøge, om der kan etableres en frivillig-gruppe til lejlighedsvis at binde alterbuketter (bilag 1):
Godkendt.

Punkter til drøftelse:
Ingen
Pause – kaffepause

Orienteringspunkter: (Intet referat)

9. Orientering fra formanden.
10. Orientering fra præsterne.
11. Orientering fra kontaktperson.
12. Orientering fra kasserer.
13. Orientering fra kirkeværgen.
14. Orientering fra FU.
15. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.
16. Orientering fra udvalgsformænd.
Fra valgbestyrelsen: der er valg til menighedsrådet i 2024. Orienteringsmøde afholdes 14. maj og valgforsamling afholdes 17. september.
17. Orientering fra øvrige medlemmer.
18. Eventuelt.

Underskrift af referat.
Mødet slut: 21.30