Referat menighedsrådsmøde 11. januar 2023

Referat møde nr. 2, den 11. januar 2023, kl. 18:00 i Sognegården

1. Fraværende: Kirsten Larsen. Birgith Lotzfeldt deltog fra pkt. 7.
 

2. Bemærkninger til dagsordenen: brug af stedfortrædere til drøftelse under eventuelt.
Orientering fra formanden på som orienteringspunkt fra næste møde.
 

Beslutningspunkter:

3Beslutning om fældning af birketræ på Strandvej 97.
Vedtaget at træet fældes med et budget på ca. 10.000 kr.

4. Beslutning om oprettelse af 3 MasterCard debet. Kortene udstedes til kordegn og kirketjenere således de ikke skal lægge ud ved køb til kirken.
Vedtaget at der laves MasterCard til de to kirketjenere og kordegn.

5. Fastsættelse af honorarsatser for valgperioden. PU har udmeldt en ramme på kr. 53.000 (2022) der aktuelt fordels med 3/10 til hhv. formand, kirkeværge og kontaktperson samt 1/10 til kasserer.
Fordeling af honorarsatser vedtaget.

6. Undersøgelse af muligheden for afholdelse af studiekreds/kursus i menighedsrådsarbejde, eventuelt i samarbejde Sct. Nicolai og/eller Vor Frue således ekstern underviser kan hentes til Svendborg.
Lise R. Moestrup forelagde ideen, og menighedsrådet har besluttet, at hun arbejder videre med planerne og præsenterer et beslutningsforslag på et senere menighedsrådsmøde.

7. Beslutning om proces for nedsættelse og bemanding af udvalg, jf. bilag 1
Vedtaget med tilføjelse til 2. pkt. om antal medlemmer i udvalg: ”Ligeledes besluttes, hvor mange medlemmer, der som minimum vælges til de enkelte udvalg”.

8. Beslutning om beskrivelse af rammesætning mv. for faste udvalg, jf. bilag 2
Helle M. Hansen fremlagde baggrund for pkt. 7 og 8 om proces og beskrivelse af rammerne for de nedsatte faste udvalg. FU s forslag blev diskuteret og vedtaget med følgende tilføjelser:
Præcisering om antal medlemmer i udvalgene, se under pkt. 7.
Desuden tilføjes, at udvalgene udarbejder en mødeplan for det kommende år.

9. Nedsættelse og bemanding af faste udvalg. Tidligere og foreslåede udvalg fremgår af bilag 3 (nye forslag er velkomne):
Anne-Mette Graubæk fremlagde begrundelser for nedsættelse at nyt udvalg om grøn omstilling.
Beslutning om, at de eksisterende udvalg fastholdes, og der suppleres med udvalg for grøn omstilling.
A. Forretningsudvalg: minimum 5 medlemmer. Ved sammenfald i tillidsposter suppleres forretningsudvalget med repræsentanter fra kommunikationsudvalget og aktivitetsudvalget i nævnte rækkefølge. Suppleringsrækkefølge for FU fastlægges på første møde efter menighedsrådets konstituering.
B. Kirkegårdsudvalg: 2 repræsentanter
C. Kommunikationsudvalg: minimum 2 medlemmer og 1 præst
D. Aktivitetsudvalg: minimum 3 medlemmer og 1 præst
E. Børn- og ungeudvalget: minimum 3 medlemmer og 1 præst
F. Valgbestyrelse: formand Anne-Mette Graubæk er valgt og 1 medlem yderligere
G. Udvalg for grøn omstilling: kirkeværgen og yderligere 2 medlemmer

Medlemmer af udvalgene:

Ad. A: Claus Ribe Bagge (formand og kontaktperson), Helle M. Hansen (næstformand), Bo Møller Linnebjerg (kasserer og kirkeværge)

Ad. C: Anne-Mette Graubæk, Ole Jørgensen

Ad. D: Kirsten Larsen, Birgith Lotzfeldt, Lise R. Moestrup, Ulla Kjærsgaard

Ad. E: Ulla Kjærsgaard, Lise R. Moestrup, Kirsten Larsen

Ad. F: Anne-Mette Graubæk, Claus Bagge

Ad: G: Anne-Mette Graubæk, Bo Linnebjerg, Ole Jørgensen

10. Forslag til seminarmøde for menighedsrådet om værdigrundlag
Fremlæggelse af ide fra Helle M. Hansen om at afvikle et seminar, der faciliteres af en konsulent om værdigrundlag: rådets mission, vision og værdier.
Vedtaget at Helle M. Hansen arbejder videre med forslaget, der tages på som beslutningspunkt til menighedsrådsmøde.

Punkter til drøftelse:

11. Invitation fra Svendborg Provsti til temadag om arbejdsmiljø den 25. februar 2023, jf. bilag 4
Der laves en fælles tilmelding fra menighedsrådet via Claus Bagge senest 10. februar.

Pause – kaffepause

Orienteringspunkter:  (Intet referat)

12. Evt. evaluering af aktiviteter siden sidste møde.

13. Orientering fra præsterne.
Lydanlæg i kirken fungerer ikke optimalt. Der sættes et møde i stand med fagspecialist og forskellige brugere af anlægget (præsterne, Anne-Mette Graubæk, kirketjener, Bo Linnebjerg).

14. Orientering fra kontaktperson.
Ny kirketjener, Torben Sørensen, er ansat 1.1.23 og ansættelsesbevis er udarbejdet.
Nyt ansættelsesbevis er udarbejdet for kirketjener Heidi G. Sørensen. Organist, Rasmus Grønborg, er ansat fra 1.2.23

15. Orientering fra kasserer.

16. Orientering fra kirkeværge.

17. Orientering fra FU.

18. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.
Ny konstituering med Hans Bak Hansen, formand menighedsrådet i Sct. Nicolai sogn, som formand.

19. Orientering fra udvalgsformænd.

20. Orientering fra øvrige medlemmer.
Stenkonservator fra Nationalmuseet afgiver rapport om rensning af døbefont. Der tages stilling til projektet på et senere tidspunkt.

21. Eventuelt.
Brug af stedfortrædere tages op som punkt på næste menighedsrådsmøde.
Personalepolitik tages op som punkt på næste menighedsrådsmøde.

Underskrift af referat.

Mødet slut: 22.20